Unija sa Mletačkom Republikom

Mletačka republika, na čelu sa Petrom II. Orseolom, vodila je dugotrajnu borbu za obalu istočnog dijela Jadrana sve od onog trenutka kada su se u tu regiju doselili Hrvati. 1000. godine događa se preokret u ovoj borbi, kada Mletačka Republika osvaja naše prostore koji su se protezali od Krka na sjeveru pa sve do Dubrovnika na jugu. Petar II., nakon što je uz pomoć romanskih postrojbi osvojio i uspostavio vlast nad velikim brojem gradova i otoka naše obale, sam sebe proziva knezom Dalmacije. No vladavina nad Dalmacijom izmjenjivala se između Ugarsko-hrvatske i Mletačke, te je u razdoblju od 12. do 15. stoljećaThe Union of the Venetian Republic većinom bila pod našom vlasti, izuzevši jako kratke periode mletačke vlasti.

Mletačkoj vlasti najsnažnije se opirao grad Zadar, na čije je osvajanje Mletačka republika stavila najviše resursa, te koji se našao na vrhu prioriteta. S obzirom da su Mleci prevozili križarske ratnike do Carigrada, sklopili su dogovor s križarima koji su opsjeli Zadar te ga 1202. godine prisilili na predaju u Mletačku vlast. Zadar je, usprkos stalnim pobunama, ostao pod mletačkom vlašću sve do 1358. godine, uz tek kratkotrajne trenutke slobode.

U 13. stoljeću jako veliki broj gradova dobrovoljno se predaje Mletačkoj Republici. Razlog tome bilo je slabljenje Akvileje, koja je bila kolonija Rimskog Carstva, udaljena tek 10-ak kilometara od Jadrana s namjerom da štiti Italiju od napada s istoka, no ona je štitila ne samo Italiju već i našu obalu. Dalmatinski gradovi smatrali su da je bolje biti pod zaštitom Mletačke Republike, već na udaru s istoka. Ovom predajom Venecija je zavladala cijelom obalom Istre.

1357. od vlasti Mletaka uspješno su se oslobodili Split i Trogir, te s pomoću banske vojske oslobođen je i Šibenik. Nakon toga vojska je krenula prema Zadru. Stanovnici Zadra preko noći su pustili vojsku unutar grada tako što su pustili konope preko zidina. Ovim činom Mletačka republika protjerana je iz Dalmacije.